EZCNN 易英网

当前位置:Home 英语教材 KK 音标发音 母音部分-1: 短母音 [ɚ] (短) [ɝ](长)

[ɚ] (短) [ɝ](长)

 

音标讲解第三十五课

字例

[ɚ]=[ə]+ [r]

                            

1,  er字尾念[ɚ]

2,  ure字尾念[ɚ]

paper

letter

danger

teacher

winter

summer

[ˋpepɚ]

[ˋlɛtɚ]

[ˋdendʒɚ]

[ˋtitʃɚ]

winter

[ˋsʌmɚ]

危险

教师

冬天

夏天

picture

future

-

-

-

-

[ˋpɪktʃɚ]

[ˋfjutʃɚ]

-

-

-

-

未来

-

-

-

-

           

 

 

字例

[ɝ]=[ʌ]+ [r]

 

1,  子音er子音

2, 子音ear子音

her

person

serve

servant

German

[hɝ]

[ˋpɝsn]

[sɝv]

[ˋsɝvənt]

[ˋdʒɝmən]

服务

仆人

德文

heard

learn

-

-

-

[hɝd]

[lɝn]

-

-

-

学习

-

-

-

           

3,  子音ir子音

4, 子音ur子音

sir

bird

birth

girl

first

third

[sɝ]

[bɝd]

[bɝθ]

[gɝl]

[fɝst]

[θɝd]

先生

出生

女孩

第一

第三

burn

turn

church

nurse

hurt

Thursday

[bɝn]

[tɝn]

[tʃɝtʃ]

[nɝs]

[hɝt]

[ˋθɝzde]

燃烧

转动

教堂

护士

伤害

星期四

           

5, 子音or子音

 

word

work

[wɝd]

[wɝk]

工作

 

 

 

 

           

 

*以上er, ear, ir, ur, or重读时通常念[ɝ]的音。